anegdotebi
batumi.kan.su
1. fexburteli cols etrabaxeba: -dgevandel matchshi 2 goli gavitane! -martla? ra magaria... ra angarishit damrtavda tamashi? -1:1.

2. 98 wlis babuas shvilishvili koniakis botls udebs kuboshi. -ras shvrebi, bijo?!.-xelshi eca dedamisi. -kargi ra, deda, gavatanot!.. sawyals uyvarda koniaki!.. -gagijdi?!. magi rom dalevs, mere bodiali icis da guli ar dagvixetqos shuagameze!..

3. saxlshi misul guruls dzagli gaavebuli yefit sheegeba. guruli cols gauwyra:-ra utxari, calo, amistana?!. goumxile xom, quchidan rom myavs ayvanili?!.

4. 2 svanis dialogi: - chveni mezobeli, zaqro, vampiri yofila. - saidan ici? - gulshi vercxlis dana davarjve da mokvda!..

5. zooparkshi: - dediko, naxe, gorila ra dabgverili iyureba? - dawynardi, shvilo, es jer salaroa!

6. qmari eubneba cols: - sad aris yava? - samzareuloshia, fqvilis yutshi, adre marili rom eyara da axla "soda" rom aweria.

7. osi dilis 7 saatze bavshvs agvidzebs: - ade, shvilo, skolashi wadi. adre waxval, adre moxval!

8. guruli ezoshi zis da sheshas apobs, iqve, kaklis chrdilshi, misi shvilebi nards agoreben. chamoiara mezobelma: - raia, dzama, damjdari mushaob? - ki damjdari vmushaob, tvara dawolilma rac vimushave, iger yrian, chrdilshi!..

9. kaci udabnoshi midis, wyurvilisgan ixrchoba. dainaxa ja da gaxarebuli ayvirda: - wyali! wyali! jidan vigac bidziam amoyo tavi: - saaad?!.

10. coli qmars sayvedurobs: - ver vigeb, riti xar ukmjyofilo, yovel dilit yava momaqvs loginshi... marto dafqvaga sjirdeba...

11. 2 ingliseli matareblit mgzavrobs. kupeshi ertma amoigo fortoxali, gafcqvna, marili moayara da fanjridan gadaagdo. amoigo meore fortoxali, mesame da ase shemdeg. meore mgzavrma vegar moitmina: - ser, ratom agdebt fortoxals fanjridan? - icit, ser, me ar miyvars mariliani fortoxali...

12.firmashi: - chveni firma molares edzebs. - xom aiyvanet erti kviris win? - ai, swored magas vedzebt.

13. biji saxlshi dalilavebuli dabrunda. ra dagemarta? - ekitxeba mama. - wveulebaze viyavi megobar gogostan, lambadas vcekvavdit da yru mamamisi ar dagvadga tavze!..

14. sawolshi moxuci col-qmari wevs. coli eubneba: - gaxsovs, dzilis win xelze nazad rom meferebodi? qmari xelze moefera. - dzilis win shublze rom mkocnidi? qmarma shublze akoca. - kidev, yelze rom mkbendi... kacma amoioxra da sabani gadaidzro. - sad midixar? - kbilebs avigeb...

15. sicxea, jalats sikvdilmisjili kldidan gadasagdebad mihyavs. - gamishvi, ra, - exveweba patimari. - ara. - agar shemidzlia amdeni siaruli! - shen ra gijirs, ukan ar iqnebi wamosasvleli!..

16. - romeli saatia? - axla tu saertod?

17. - mama simtvrale ras nishnavs? - ai, xom xedav, iq otxi xea, hoda, mtvrals rvad echveneba. mixvdi? - mivxvdi, mivxvdi... ise, mand 4 ki ara, 2 xea.

18. shotikos mama, shvilis klaselis mamastan rekavs: - dauwerdt tqvens shvils sashinao davaleba? - ki! - au, gadamawerinet, raa!..

19. zaqro, ratom xar mowyenili? - gushin dolarebi viyide da fuli agar damrcha.

20. shuagamisas coli qmars agvidzebs: - dzilshi ratom kvnesodi? - natasha damesizmra. - vin natasha?!. - shen ar icnob, sizmarshi gavicani.

21. svani dafiqrda... moewona, ra kargi rame yofilao da isev dafiqrda!

22. guruli avtobusis gacherebaze dgas mtvrali da eleqtrobodzs ebgaujeba. - ras aketeb, dzama? - dainteresda meore guruli - isic nasvami. - avtobus velodebi. - gagijdi, magxela "stolbit" vin shegishvebs avtobusshi?!

23. ori kac chava afrikashi. gidma gaartxila, rom mosaxleobis naxevars jleqi aqvs, naxevars ki - shidsio. erti eubneba meores: - rao, ra tqva? - rao da mxolod isini "gajimet", vinc axvelebso!

24. - alo, kowia xar? - diax, batono. - sheni coli chven gavitacet, jer kidev cocxalia. - gasagebia, ra aris sajiro? - ati atasi dolari sagamomde, torem xval dilit ukan dagibrunebt.

25. - krivi sportis shesanishnavi saxeobaa. - tqven mokrive brdzandebit? - gmertma damifaros!.. yba-saxis qirurgi var!

26. - sad chaabare? - samedicinoze. - va, magaria. me veterinarulze chavabare. swavlas rom movrchebit, ertmanets vumkurnalebt xolme!

27. svans xeli da fexi aqvs shexveuli: - xelze ra dagemarta? - denma damartya! - fexze? - me davartyi!

28. kaxetis ert sofelshi ojaxis ufrosi gardaicvala. shvilebi trialeben, sasaxles umzadeben micvalebuls da shignit sxvadasxva nivts ulageben - es uyvarda da amas xmarobda sacodavio. colma cota xans uyura, adga da wasvla daapira. - sad midixar, dedi? - ravi, gagecilebit cota xans, chemzec rom ar tqvat, uyvarda da xmarobdao da mec ar chamayolot shig...

29. geografiis maswavlebeli ekitxeba moswavles: - ra ici panamis arxze? - chveni televizori mag arxs ar achvenebs, mas!

30. mucelshi changalgayrili kaci saavadmyofoshi mivida: - eqimo, mishvele rame! - verafrit dagexmarebi. migebis saatebi damtavrebulia. - iqneb damexmaro!.. - mteli dge-gamis namorigevi var, fexze ver vdgavar, saxlshi unda wavide... - eqimo, mainc unda damexmaro!.. eqima gamoadzro muclidan changali da tvalshi chaarjo. - aha, wadi axla okulisttan.

31. guruls matarebeli daejaxa da suli gaacxobina. cxedars tvalebi darcha dajyetili, verafrit daaxujvines. panashvidze misuli mezoblebidan ertma tavi ver sheikava: - she gajirvebulo, mai tvalebi mashin dagejyita, matarebeli rom modioda!..

32. ketilma mebadurma oqros tevzi daijira. tevzma utxra, - sam survils shegisruleb da gamishvio. 1 survilit fuli inatra, meore survilit - qalebi. darcha mesame survili. ifiqra, modi, siketes gavaketeb da mesame survilit vinme ucnob adamians gavabednierebo. gaixeda zgvashi, xedavs uzarmazar gems da tevzs eubneba: - ai, mag gemis kapitani, rasac natrulobs, ausruleo. kapitani ki shturvaltan idga da natrobda: ogond, amagam shtormi nu iqneba da tu ginda, guza gametxaros ukanalshio.

33. svanetshi chasul turistebs tyeshi seirnobisas datvi gamoekida. garbian turistebi wivil-kivilit, misdevs datvi. iqve maxloblad, bunebis wiagshi 4 svani gasulia saqeifod, mindorshi sufra aqvt gashlili da atareben dros. gamocvivdnen am dros tyidan gulgaxetqili turistebi da svanebis sufras gadaurbines. mat datvi mohyva fexdafex. gabrazdnen svanebi, am turistebs sul gauvidat tavso da gamoekidnen. daijires, magrad urtyes, yvelani ugrdznoblad dayares da ukan wamovidnen. dabrunebis dros 1 svani eubneba meores: - ise, is, qurqi rom ecva, magrad chxubobda, ara?!.

34. gancxadeba: "gogonebo, tu tqveni figura ar mogwont, dagvireket chven! chven mogvewoneba!"

MTAVARI


© batumi.kan.su


Создай сайт! Create site!